Servery sběru a prezentace dat
  Přihlášení do systému - Regiony  
  Uživatel  
  Heslo  
   


Informace k vyplňování výkazu R44-99
Od 1. 2. 2017 se upravuje možnost vyplňování podpůrných opatření materiálního charakteru (neinvestiční kompenzační a učební pomůcky), jejichž kód normované finanční náročnosti (NFN) začíná písmenem (např. A20203A01). Tato podpůrná opatření se mohou vykázat již k datu, kdy škola/školské zařízení prokazatelně zahájí kroky k zajištění daného podpůrného opatření (do elektronického formuláře se pak zadává datum udělení informovaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s poskytováním tohoto podpůrného opatření).
V ostatních případech (podpůrná opatření personálního charakteru, typicky např. asistent pedagoga), kdy kód NFN začíná nulou (např. 040501A40), se způsob vykazování nemění (tzn., že jsou tato podpůrná opatření vykazována nejdříve k okamžiku, kdy jsou školou/školským zařízením dítěti/žákovi/studentovi skutečně poskytována).

Bližší informace naleznete zde.


Doporučujeme instalaci aktuální verze internetového prohlížeče.